Kontrollerad ventilation är lösningen på fukt på vinden

Närmare tre fjärdedelar av alla uteluftsventilerade vindar har omfattande påväxt av mögel. Detta har publicerats i en rapport från Chalmers under 2008. Orsaken tros vara en ökad medvetenhet om energiåtgång för att värma upp fastigheter. Genom att tilläggsisolera vinden och byta ut förbrännande värmekällor såsom olja till fjärrvärme, bergvärme eller jordvärme skapas ett ogynnsamt klimat på vinden och mögel frodas. Det har genom åren kommit fram många olika förslag på vad man kan göra för att ta kontrollen över klimatet på vinden.

Här följer några mer eller mindre kloka påståenden.

Täta ventilationen på vinden så blir det inget mögel!

Att täta vinden helt fungerar bra i teorin. För det första är det ofta inte praktiskt genomförbart. Om vinden är helt tät utåt måste den även vara tät mot boytan. Om inte, kommer fukt att kunna vandra från boytan och upp på vinden och där sakta byggas upp tills det blir gynnsamt för mögel att växa.

Öka ventilationen så blir det inget mögel!

Att öka ventilationen på vinden löser inga problem. Detta snarare försämrar klimatet på vinden och skapar ett större problem med mögel och lukt. Med mer okontrollerad ventilation ventileras det in mer fuktig luft och svampsporer kan frodas fritt.

Tittar man noggrant där s.k. “mögelstoppers” (ventiler för ökad vindsventilation) monterats in kan man oftast se att just där har bildats mögelkolonier.  Tittar man även ner i luftspalten i takfoten kan det vara även där som möglet har frodats vilt.

Ta bort en del av isoleringen i bjälklaget så blir det varmare!

Kan fungera ganska bra för klimatet på vinden. Med ett större värmetillskott på vinden kan luften bära mer fukt och det blir svårare för mögelsporer att få fäste. Nackdelen är att med mindre isolering blir det dyrare att värma upp huset då en större del av värmen läcker ut genom taket.

Montera en sorptionsavfuktare på vinden!

För att en sorptionsavfuktare skall fungera behöver utrymmet vara tätt. Att få en vindskonstruktion helt tät är i princip en omöjlighet. En annan aspekt är att sorptionsavfuktaren drar onödigt mycket energi och kräver regelbundet underhåll. Det är inte ovanligt med sorptionsavfuktare som drar mer än 3000-5000 kWh per år.  Temperaturen som varierar mellan 65C° och minus 20C° gör att endast sorptionsavfuktare utvecklade för vindar är lämpliga.

Kontrollera ventilationen!

Att kontrollera eller att styra ventilationen så att den enbart ventilerar när det är gynnsamt är en bra idé. Detta ger vinden flera fördelar. När det är gynnsamt att ventilera forceras det luft genom hela vinden och när det är fuktigare ute än inne stänger fläkten ner ventilationen. Kombinerar du dessutom den kontrollerade ventilationen med smart tillförd värme så har du ett komplett skydd för din uteluftsventilerade vind. Dvs TrygghetsVakten Vind Classic.