Fuktvandring

Fukt vandrar genom material och gaser i tre huvudsakliga former:

1) Genom konvektion vilket innebär att fukten förs med t ex en luftström från ett område till ett annat. Även rinnande vatten är ett exempel på konvektion. För att undvika konvektion läggs t ex en helt tät ångspärr i vindsbjälklaget.

2) Genom diffusion vilket innebär att molekylernas slumpmässiga rörelse förflyttar ångan från ett område med högt ångtryck till ett med lågt ångtryck. Diffusion är en långsam process i jämförelse med konvektion, oftast minst en faktor 10 långsammare.

3) Genom kapillärsugning vilket innebär att vattnet sugs upp i t ex en bottenplatta eller en grundmur av vattnets ytspänning. Processen är densamma som leder vatten upp i träd och upp i sanden vid badstranden. Vatten kan sugas upp ca 20 meter i lera men bara några decimeter i grov sand; kornstorleken spelar alltså stor roll. Det är för att undvika kapillärsugning som det är viktigt att krossad sten som används för grundläggning är ordentligt tvättad.