Relativ luftfuktighet

Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF eller RH). Det illustrerar förhållandet mellan aktuell mängd vatten och maximal mängd vatten som luften kan bära vid en specifik temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten blir synlig i form av små vattendroppar.

Mätning av RF inne i krypgrund eller inne på en vind jämfört med utomhus

Att rakt av jämföra RF inne på en vind eller krypgrund med RF utomhus utan att ta hänsyn till temperaturen blir således fel för att avgöra om det är “fuktigare” med ett högre vatteninnehåll i luften.

Mätvärdena måste prickas in med temperatur och RF i ett Mollierdiagram för att få fram absoluta vatteninnehållet.   Förfarandet är komplicerat och inte säkert att det blir rätt i och med att hygrometrar är sällan kalibrerade.

Speciellt vid låga temperaturer när vatteninnehållet är lågt i luften är det viktigt med nyligen utförd kalibrering samt att hygrometern är av hög kvalitet.

Enklare och vilket rekommenderas är då att mäta effekten på krypgrunds- eller vindsinstallationen genom att mäta Fuktkvoten i virket.

Dygns- och årstidsvariation

RF varierar under dygnet och under årstider.  Som lägst är det på eftermiddagen då temperaturen är som högst. Specielt under perioden april till slutet av juli vilket illustreras i diagramet nedan.  Omvänt är RF som högst när det är som kallast under dygnet och under de kalla årstiderna.

Variation av RF mellan olika år

Utomhus och därmed i krypgrunder och på vindar varierar RF mellan olika år vilket nedan utförd RF-mätning åren 2004 – 2006 från en krypgrund i Skåne visar.

Vilken relativ luftfuktighet får det vara i krypgrunder och på vindar?

En del hävdar att det inte får vara mer än RF 75%.  Sanningen är mycket mer komplex än så.

-Tillväxt styrs av temperatur.  Exempelvis vid låga temperaturer sker ingen tillväxt alls, även om det är RF 99%.

-Tid – påväxten sker på ett organiskt material som som förser svampar och alger med näringsämnen.  Det är först när materialet är tillräckligt fuktigt som något händer. Därför är det viktigt att mäta på materialet och inte luften utanför.

-Fuktighet i materialet mäts bäst med en fuktkvotsmätare och medelvärdet bör ligga under 17-18%.  Vid minusgrader kan fuktkvoten ligga lite över dessa värden utan att det är risk för påväxt.

Så ett svar baserat på endast luftens relativa fuktighet har litet att göra med de verkliga villkoren för mikrobiell tillväxt.

Faktum kvarstår att det är då och då för fuktigt klimat utomhus. Krypgrunder och vindar kan behöva ett fuktskydd som automatiskt går igång under dessa begränsade tillfällen.  Men också det omvända,  passa på att torka ner materialet genom styrd ventilation när det är gynnsamt uteklimat.  Läs vidare om TrygghetsVaktens fuktskyddande produkter.