Röta

 

 

 

Röta är ett brett begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.

Inom trä- och virkesteknik innebär röta svampangrepp i virke vid förhöjd fuktighet, vilket fördärvar virkets mekaniska egenskaper. En lång rad olika svampar är de huvudsakliga nedbrytande organismerna. Deras inverkan kan grovt delas in i tre huvudtyper, vit- och brunröta samt soft rot.

Vitrötesvampar har förmågan att bryta ner vedens alla huvudbeståndsdelar, cellulosa, lignin och hemicellulosa. Angripna vedpartier får i början en rödbrun anstrykning. I senare stadier ljusnar veden, blir gulvit till vit och fibrös.

Vid brunröta bryts inte ligninet ned. Veden blir brun, krymper och spricker tärningsformat. Soft rot kännetecknas av att det bildas hålrum i vedfibrernas cellväggar. Hållfastheten försämras ofta utan tydliga tecken på angrepp.

Olika träslag har mycket olika motståndskraft mot röta. Av de inhemska träslagen är ekens kärnved mest resistent. Även kärnved av furu och lärk har god resistens.