Ångtryck

 

 

 

Med ångtryck menas det tryck vid vilket ett ämnes sublimering (avdunstning för en vätska) är lika stort som dess desublimering (kondensering mot en vätska). När det gäller vatten är ångtrycket samma sak som mättnadsånghalt, men uttryckt som ett tryck istället för ett vatteninnehåll. Inom byggfysiken används ofta ”ångtryck” som synonymt med partialtrycket för vattenånga men detta är lite olyckligt eftersom ångtryck redan har en annan definition.

Ångtryck blir lättare att förstå om man tänker sig en kolv i ett slutet rör. I startläget är röret fyllt med vatten och kolven står i vattenytan, kolven dras sedan upp vilket skapar ett vakuum ovanför vattenytan. Omedelbart börjar vattnet avdunsta tills dess att ångtrycket för den givna temperaturen uppnåtts (dvs mättnadsånghalten har nåtts). Trycks kolven ned en bit ökar partialtrycket för vattenångan och den börjar kondensera mot vattenytan till dess att ångtrycket återigen uppnåtts. Om vattnet i detta läge värms kommer vattenånga återigen att avdunsta tills dess att det nu högre ångtrycket uppnåtts. Se diagrammet nedan för ångtrycket i relation till aktuell temperatur. 1 mmHg motsvarar ungefär 133 N/m^2.