Att göra krypgrunden fuktsäker

 

 

 

Med en krypgrund avser man ett hålrum mellan bottenvåningens bjälklag och marken. Utrymmet ligger på den ”kalla sidan” av konstruktionen och är ouppvärmd. Krypgrunden är en vidareutveckling av den tidigare torpargrunden.

Problemet med krypgrunder är att dessa ofta blir för kalla. När det är varmare luft utomhus än i krypgrunden kommer fukt att vandra in i krypgrunden och skapa förutsättningar för påväxt av mögel och röta. Målet är därför att skapa ett varmare och torrare klimat i krypgrunden.

Grundbotten skall vara fri från organiskt material. Eventuella byggrester, sågspån, jord eller annat material som kan brytas ner av fukt skall städas ut.

 

Grundmuren

Då en stor del av våra krypgrunder är murade med betonghålsten eller lättklinker behöver denna täckas med en ångspärr. Lättklinker och betonghålsten suger fukt mycket effektivt. Genom att täcka denna på insidan med ångspärr kommer risken för fuktvandring genom muren att minskas radikalt.

Det är bra att välja ett material som har ett lågt isoleringsvärde. Med ett högt isoleringsvärde på insidan av grundmuren blir krypgrunden värmetrög och har svårare att utnyttja soliga dagar för att bli varm.

Det är lämpligt att fästa ångspärren i samma höjd som omgivande marknivå eller strax under underkanten på ventiler.

Det är mycket viktigt att syllen inte täcks samt att befintlig ventilation finns kvar. Fäst ångspärren med ett icke organsikt material såsom en stålregel eller med våra plugg.

 

 

Grundbotten

Genom att isolera och täta mot marken minskas köldeffekten och markfukten hindras effektivt från att komma in i krypgrunden

Grundbotten täcks med fördel med cellplast eller som bilden nedan med krypgrundsisolering.

Cellplast och vår Armerade markväv är två material som fungerar mycket bra. Denna kombination brukar i många fall ge en så låg energiförbrukning som inte märks på hushållets energinota, 0,5-2 kWh/kvm/år.

Cellplast kan dock vara komplicerat om grundbotten är ojämn. Det är också ofta nödvändigt att lägga en åldersbeständig byggplast eller sk Armerad Markväv ovanpå cellplasten för att det skall bli tillräckligt tätt.

 

Ventilationen

En normal krypgrund behöver ca: 1 ventil per 5-7 meter yttervägg. Ventilens storlek bör vara 125 – 200 mm i diameter. Alla utrymmen i krypgrunden skall vara ventilerade oavsett storlek. 3000 – 4000 timmar om året fungerar krypgrunden perfekt. När det är varmare i krypgrunden än ute kommer fukt att vandra från den varma krypgrunden till den kallare utsidan. Oavsett hur noggrant grundmur och grundbotten täcks är det fortfarande risk för fuktpåverkan. Denna fukt måste transporteras ut.

För att stötta upp krypgrunden de timmar när det fortfarande finns risk för mögelpåväxt monteras TrygghetsVakten Krypgrund i utrymmet. TrygghetsVakten krypgrund är en värmekabel monteras i taket på krypgrunden. Värmekabeln styrs av ett mätdon som avgör när mögel kan växa. Enbart när det finns risk för mögelpåväxt kommer den att värma krypgrunden. Detta gör systemet  energieffektivt och säkert.