Analysera mögel och sporer

Med en fuktskada kommer mögel – och ibland även rötsvampar som följd. Att fuktinomhus påverkar hälsan negativt är vetenskapligt bevisat, därför ska fukt och svampangrepp ska aldrig accepteras. Fuktskador bör alltid torkas upp och konstruktionen därefter hållas torr på betryggande sätt.
Vilka åtgärder man väljer för att sanera mögel kan variera från fall till fall, beroende på:

  • i vilken del av konstruktionen angreppet finns (på vindar, i krypgrunder, i slutna delar av t.ex. väggar eller i våtutrymmen)
  • vilket material som är angripet
  • vilka mögelsvampar som är med i bilden

Vind med omfattande svartmögel.

Samma vind efter sanering med klor.

 

Mögel utgörs av en stor och mycket varierande grupp svampar. Av den stora mängden av svampsläkten, känner man idag några som kan medföra stor risk för ohälsa. När sådana släkten identifieras bör sanering utföras på lämplig sätt, helst av erfarna sanerare. Det som kallas ”svartmögel” är i praktiken en grupp mögelsvampar som är mörkt pigmenterade och innefattar ett flertal släkten. En del är mycket vanliga i utomhusluften, men vid mögelangrepp kan det dyka upp  t.ex. Stachybotrys som bevisats kunna orsaka hälsoproblem hos människor.

Stachybotrys, mögel i gruppen svartmögel

Även i fråga om rötsvampar varierar de åtgärder som krävs för att på rätt sätt sanera angripna träkonstruktioner. Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) är den mest fruktade skadegöraren på grund av att den kräver extraordinära saneringsåtgärder, ofta mycket omfattande och kostsamma.

I praktiken tar man bort allt skadat material samt en stor del material i området kring skadan. De material som lämnas kvar behandlas ofta med starka mögelgifter såsom Boracol. Det är helt avgörande att utrymmet som sanerats hålls torrt efter sanering. Förslagsvis med hjälp av TrygghetsVakten Pro-X i krypgrunden eller TrygghetsVakten Vind Classic på vinden.

Ett angrepp av äkta hussvamp (Serpula lacrymans).

Rötskador orsakade av andra rötsvampar än äkta hussvamp åtgärdas på liknande sätt men är ofta lättare att få bort. Identifiering av svampen som har orsakat skadan kan spara mycket pengar. Om man åtgärdar skador från hussvamp på felaktig sätt, är risken stor att man får angrepp på nytt.

I analyser redovisas också fynd av andra mikroorganismer t.ex. actinomyceter (en typ bakterier som orsakar dålig lukt) och även insektsangrepp om sådana finns.

 

Mätningar av mögelsporer inomhus

En mätning av mögelsporer kan ge svar om det finns onormala halter sporer inomhus. Även om det inte finns några fastställda gränser för mögelsporer i bostäder och andra utrymmen som människor vistas i så finns det expertis som kan avgöra om det finns en hälsofara i miljön.

Efter en mögelsanering kan en spormätning ge ett bevis på att sanering gav bra resultat.