Mögel

Vad är mögel?

Mögel är mikroskopiska små svampar som lever av att bryta ner organiskt material och i huvudsak vegetabiliskt material såsom trä och löv. Med mögel avser man ofta synligt mycel av en mängd olika svampar men i huvudsak saprofyter.

Olika sorters mögel

Vanliga mögelsvampar är borstmögel (Aspergillus-arter) och penselmögel (Penicillium-arter). De senare är ekonomiskt mycket betydelsefulla och utnyttjas bl.a. vid framställning av ost (mögelost) och av antibiotika, t.ex. penicilliner.

Kulmögel är en annan vanlig typ av mögel. Mögelsvampar kan producera ämnen, mykotoxiner, som vållar förgiftning hos djur och människa.

Att regelbundet utsätts sig för mögel kan var skadligt. Modern forskning visar på att sporer från mögel kan var en av de viktigaste orsakerna till ökningen av allergier och astma hos unga.

Risker hälsa och mögel

Det forskas mycket på vår påverkan av sporer från mögel idag och en hel del av denna forskning visar på att mögel kan vara en av de stora orsakerna till att barn utvecklar astma och andra allergier.

I den så kallade Värmlandsstudien, Linda Hägerhed Engmans doktorsavhandling, har 400 familjer med 400 barn undersökts. 198 av dessa barn har två eller flera astmatiska eller allergiska symptom. 202 hade inga symptom på påverkan av mögel. Studien visade tydliga samband mellan dålig luft, mögel och ohälsa. Miljön som de sjuka barnen vistades i var i de flesta fall avsevärt sämre med förekomst av mögelsporer än de friska. Man såg även tendenser på att ju värre miljön var, dvs mer lukt och mögel, ju tydligare allergisymptom.

Modern forskning har tyvärr inte kommit fram till vad exakt i mögel som är skadligt. Mycket pekar dock på att det både är mögelsporer och mykotoxiner som är orsaken. Att vistas i utrymmen med stora förekomster av mögel är alltid att betrakta som en hälsorisk. Att bo med barn i en miljö med mögel är rent vårdslöst. Läs mer mögel och hälsa här och här.

Risker konstruktioner och mögel

Mögel är inte heller bra för konstruktioner i en fastighet. Mögeldoft och synligt mögel är en varningsklocka berättar att klimatet är för fuktigt och en åtgärd nödvändig. Om röta och mögel frodas i en krypgrund eller på en vind är det bara en tidsfråga innan det kan bli aktuellt för en omfattande sanering. Att byta ut trossbotten och isolering i en krypgrund på grund av ett mögelangrepp kostar normalt upp till 250 000 kr, Att lägga om taket på en vind kostar normalt detsamma. Generellt kan man idag dra slutsatsen att mögel skall inte skall accepteras i huskonstruktioner oavsett om det är i boytan eller konstruktionen utanför boytan.