Garanti TrygghetsVakten Vind

Garantivillkor

TrygghetsVakten Sverige AB lämnar för alla TrygghetsVakten produkter 3 års fabriksgaranti från inköpsdatum. Genom att registrera produkten kan en ytterligare garanti på 4 år, totalt 7 år, erhållas. Registrering sker på Internet: www.trygghetsvakten.se/garanti

Registreringen måste ha gjorts senast 6 månader efter inköpsdatum.

Bekräftelse av genomförd registrering av fyra års förlängning kommer via mail.

Inköp skall också kunna styrkas med originalkvitto eller faktura.

Vår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter, som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations- eller materialfel. Dock gäller att den kompletta enheten sändes till oss före garantitidens utgång.

Efter garantireparationer eller garantibyte återsänder vi den reparerade eller utbytta produkten med normalt transportsätt fraktfritt inom Sverige.

Produkter som används för andra ändamål, under andra förhållanden eller till andra värden än som specificerats och vartill de är beräknade, omfattas ej av vår garanti.

Vi fritar oss från ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom etc som kan sättas i förbindelse med ett garantifel på av oss levererade produkter. Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

Denna garanti

Gäller enbart om installationen genomförts enligt de aktuella instruktionerna samt att skötselråden har följts. De senaste instruktionerna med skötselråd kan hämtas på www.trygghetsvakten.se
Gäller enbart mot uppvisande av den ursprungliga fakturan eller originalkvittot.

Gäller förutsatt att registrering har gjorts senast 6 månader efter inköpsdatum.
Sätts ur spel om enhetens serienummer har ändrats, avlägsnats eller gjorts oläslig.
Gäller ej om styrenhetens plombering är bruten.
Gäller ej om åverkan har gjorts på produkten eller om den använts för andra ändamål än det avsedda.
Täcker inte under några omständigheter skada som uppkommit på grund av gjorda anpassningar eller justeringar på produkten utan skriftligt tillstånd från TrygghetsVakten Sverige AB.

Om produkten återsänds till oss måste detta göras så att skador inte uppstår på produkten under transporten. Kunden ansvarar för produkten fram till dess att den har nått fram till TrygghetsVakten Sverige AB. Vi kan bara ta emot företagspaket, skicka inte postpaket för uthämtning.

Företagspaketet ska innehålla följande för att ärendet ska behandlas:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon nr samt e-mail
  • Beskrivning av fel.
  • Utdrag av e-mejlkonversation om sådan.

Felsökningsavgift på 500kr faktureras om det visar sig att produkten inte uppfyller ovan villkor eller fungerar som den ska.