Fläkten går hela tiden?

TrygghetsVakten Vind går oftast hela tiden. Varför?

När du har gjort en installation av TrygghetsVakten Vind så tar det tid innan vinden är avfuktad (torr). Då avfuktaren styrs på risken för mögelpåväxt kommer den att vara aktiv tills klimatet är på säker nivå. Detta kan ta allt från en månad till sex månader. Helt stabil blir vinden oftast efter ett år. Detta betyder att avfuktaren ofta drar mer energi under första året för att under år två gå ner till en lägre förbrukning.

När det gäller fläktdelen av TrygghetsVakten Vind så kommer den att gå vid varje tillfälle som det är gynnsamt (lägre ånghalt ute) att ventilera in luft oavsett om det finns risk för mögelpåväxt. Detta är för att ta vara på alla tillfällen som ges att skapa ett torrare klimat. Detta ger i förlängningen en kortare driftstid på värmekabeln och en lägre energiförbrukning.

Att vindsfläkten går mycket kan också bero på att boytan har otillräcklig eller feljusterad inomhusventilation och att varm fuktig luft läcker upp på den kallare vinden.  Se vidare gällande ventilation.

Varje person avger ca två liter vatten i form av vattenånga per dygn.  Denna vattenånga vandrar uppåt genom takbjälklag upp på vinden.  Tillskottet innebär att det är högre halt vattenånga på vinden än utanför och då ventilerar fläkten.

Enklast är att kontakta en fackman som kontrollerar att inomhusventilationen ger ett luftflöde i varje rum som uppfyller Boverkets ventilationsnorm.  Men man bör även kontrollera var det läcker varm fuktig inomhusluft upp på vinden. Ett sätt är att använda sig av en värmekamera under den kalla delen av året.  Med en sådan ser man direkt var det läcker. Se även installationsanvisningar.

Vindsfläkten kan gå vid några tillfällen även om det regnar ute.  Det beror på att vattenångan vid marknivå kondenserar (avfuktas) mot de kalla regndropparna som kommer från de kallare luftlagren. Därmed sänks luftfuktigheten (ånghalten) ute.  Är den då lägre än inne på vinden går fläkten.

På sommaren går också vindsfläkten under varma perioder för att ventilera ut värmeöverskott vilket gör att inomhusklimatet i boytan blir lite behagligare.

På vissa vindar eller under vissa perioder kan förhållandena vara omvända.  Det vill säga att fläkten går nästan inte alls.  Då är det torrare (lägre ånghalt) inne på vinden än utanför.

Observera att ånghalt får inte förväxlas med relativ fuktighet som hygrometrar och väderstationer mäter.  Se vidare relativ fuktighet samt fuktkvotsmätare.

Om osäkerhet kvarstår gör en fuktkvotsmätning för att kontrollera funktionen eller beställ en kontroll hos en Trygghetsvakten certifierad installatör här.

TrygghetsVakten Vind går nästan konstant trots att det finns en FTX ventilationsanläggning ?

Det kan bero på följande:

  • FTX anläggningen har satt igen och behöver rengöras.
  • FTX anläggningen är injusterad sommartid och vid det förändrade tryckförhållandet som råder under vintertid skapas för stort övertryck vilket trycker ut fuktig inneluft på vinden.
  • FTX anläggningen är inte helt tät och läcker i skarvar på vinden.